Auktion: 273 / Wertvolle Bücher am 18./19.11.2002 Lot 1679

 1679
G. Casanova
Mémoires (Illustr. Brunelleschi)
Schätzung:
€ 150
Ergebnis:
€ 207

(inkl. 15% Käuferaufgeld)
Casanova de Seingalt, G., Mémoires. Extraits 1734(-72). Colligés par R. Groos. 2 Bde. Mit 2 farb. Titelvignetten, 32 farb. Tafeln und 70 Textillustrationen von U. Brunelleschi. Paris, G. Jeune (1950).Farb. illustr. OBrosch. in Pp.-Schuber. Kl.-4to. 2 Bll., 345 S., 2 Bll.; 2 Bll., 337 S., 3 Bll.
Monod 2323. - Num. Exemplar auf 'Vélin de Condat'. - Unbeschnitten.
1679
G. Casanova
Mémoires (Illustr. Brunelleschi)
Schätzung:
€ 150
Ergebnis:
€ 207

(inkl. 15% Käuferaufgeld)